Theotokos of Kazan

  • Icon Theotokos
  • Icon Kazan

Product features

Size 20,5 × 23,5 см

Products similar to this business

Other products from this business